Alpha Treatment Program

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหา
และข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้น
แตกต่างกัน และมีปัจจัยที่หลากหลาย
ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา
ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการ
เวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ปรับสมดุลความสวย ทั้งภายใน
และภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษา
ที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม
เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับมาตรฐาน
การรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)
ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ
ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายใน
และภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหา
และข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน และมีปัจจัยที่หลากหลาย
ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญ
จะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ
ปรับสมดุลความสวยทั้งภายใน และภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายในและภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม
เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

การออกแบบโปรแกรมและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับคุณ ด้วยสาเหตุของปัญหาและข้อจำกัดในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน
และมีปัจจัยที่หลากหลาย ทำให้วิธีการรักษาและระยะเวลา ย่อมแตกต่างกันออกไป

การวางโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแพทย์เชี่ยวชาญจะใช้การบูรณาการเวชศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ปรับสมดุลความสวยทั้งภายในและภายนอกให้คุณ

ทางคลินิกมุ่งเน้นที่มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความปลอดภัย และการบริการระดับพรีเมียม
เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป


services services

Alpha Personalised Program

การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์
โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์
และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
และการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสม
เฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดี
จากภายในสู่ภายนอก
การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า
ร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหาร
เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์
และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามิน
และสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
การวางแผนความงามด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าร่วมกับดุลพินิจของแพทย์ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและการรับวิตามินและสารอาหารเหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้คุณสวยและมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

See all program

Medical Director

นพ. ณัฐภัทร มีนชัยนันท์, พบ.
doctor

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ความงาม การใช้เลเซอร์ทุกประเภท การใช้เทคนิค
ที่หลากหลาย การบูรณาการณ์ในการปรับรูปหน้า
และการรักษาฝ้าอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งเน้นการรักษา
ให้หายขาด

รวมไปถึงการผสมผสานในการใช้เวชศาสตร์ชะลอวัย
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามแบบฉบับการรักษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์

นพ.ณัฐภัทร สั่งสมประสบการณ์การเทรนนิ่ง
อย่างใกล้ชิดโดยตรงจากแพทย์และบุคลากรที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย คิดค้น และผลิต
เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับการยอมรับ
ในการใช้งานสำหรับตลาดปัจจุบัน เช่น
Dr. Maria Angelo Khattar, Prof. Mucio Porto,
Prof. Rox Anderson Prof. etc. รวมไปถึงการอบรม
เทคนิคการใช้ Botox, Filler ทุกประเภทอย่างเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์จากการทดสอบองค์ความรู้ภาควิชาการ
และการปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ การรักษา
และการทำงานวิจัย ซึ่งถูกต้อง ตามแบบแผนมาตรฐาน
ของสมาคม และเหล่า Professor ระดับโลก

นายแพทย์ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ จบการศึกษา
ด้านเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์รวมทั้งวุฒิบัตร
ทั้งในและต่างประเทศดังนี้

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม การใช้เลเซอร์
ทุกประเภท การใช้เทคนิคที่หลากหลาย การบูรณาการณ์ในการปรับรูปหน้า
และการรักษาฝ้าอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งเน้นการรักษาให้หายขาด

รวมไปถึงการผสมผสานในการใช้เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตามแบบฉบับการรักษาของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์

นพ.ณัฐภัทร สั่งสมประสบการณ์การเทรนนิ่งอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากแพทย์
และบุคลากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย คิดค้น และผลิต
เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับการยอมรับในการใช้งานสำหรับตลาด
ปัจจุบัน เช่นDr. Maria Angelo Khattar, Prof. Mucio Porto, Prof.
Rox Anderson Prof. etc. รวมไปถึงการอบรมเทคนิคการใช้ Botox, Filler
ทุกประเภทอย่างเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากการทดสอบองค์ความรู้ภาควิชาการ
และการปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ การรักษา และการทำงานวิจัย ซึ่งถูกต้อง
ตามแบบแผนมาตรฐานของสมาคม และเหล่า Professor ระดับโลก

นายแพทย์ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ จบการศึกษาด้านเวชศาสตร์ความงาม
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ รวมทั้งวุฒิบัตร
ทั้งในและต่างประเทศดังนี้

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ความงาม การใช้เลเซอร์ทุกประเภท การใช้เทคนิค
ที่หลากหลาย การบูรณาการณ์ในการปรับรูปหน้า
และการรักษาฝ้าอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งเน้นการรักษา
ให้หายขาด

รวมไปถึงการผสมผสานในการใช้เวชศาสตร์ชะลอวัย
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามแบบฉบับการรักษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์

นพ.ณัฐภัทร สั่งสมประสบการณ์การเทรนนิ่ง
อย่างใกล้ชิดโดยตรงจากแพทย์และบุคลากร
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย คิดค้น
และผลิตเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับ
การยอมรับในการใช้งานสำหรับตลาดปัจจุบัน เช่น
Dr. Maria Angelo Khattar, Prof. Mucio Porto,
Prof. Rox Anderson Prof. etc. รวมไปถึง
การอบรมเทคนิคการใช้ Botox, Filler ทุกประเภท
อย่างเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากการทดสอบ
องค์ความรู้ภาควิชาการ และการปฏิบัติการ
การสัมภาษณ์ การรักษา และการทำงานวิจัย
ซึ่งถูกต้องตามแบบแผนมาตรฐานของสมาคม
และเหล่า Professor ระดับโลก

นายแพทย์ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ จบการศึกษา
ด้านเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
รวมทั้งวุฒิบัตรทั้งในและต่างประเทศดังนี้

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม
การใช้เลเซอร์ทุกประเภท การใช้เทคนิคที่หลากหลาย การบูรณาการณ์
ในการปรับรูปหน้าและการรักษาฝ้าอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งเน้นการรักษา
ให้หายขาด

รวมไปถึงการผสมผสานในการใช้เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตามแบบฉบับการรักษาของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์

นพ.ณัฐภัทร สั่งสมประสบการณ์การเทรนนิ่งอย่างใกล้ชิดโดยตรงจาก
แพทย์และบุคลากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย คิดค้น
และผลิตเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับการยอมรับ
ในการใช้งานสำหรับตลาดปัจจุบัน เช่น Dr. Maria Angelo Khattar,
Prof. Mucio Porto, Prof. Rox Anderson Prof. etc. รวมไปถึง
การอบรมเทคนิคการใช้ Botox, Filler ทุกประเภทอย่างเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์จากการทดสอบองค์ความรู้ภาควิชาการ และการปฏิบัติการ
การสัมภาษณ์ การรักษา และการทำงานวิจัย ซึ่งถูกต้องตามแบบแผน
มาตรฐานของสมาคม และเหล่า Professor ระดับโลก

นายแพทย์ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ จบการศึกษาด้านเวชศาสตร์ความงาม
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ รวมทั้ง
วุฒิบัตรทั้งในและต่างประเทศดังนี้

นพ.ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม การใช้เลเซอร์ทุกประเภท
การใช้เทคนิคที่หลากหลาย การบูรณาการณ์ในการปรับรูปหน้าและการรักษาฝ้า
อย่างถูกต้องเพื่อมุ่งเน้นการรักษาให้หายขาด

รวมไปถึงการผสมผสานในการใช้เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามแบบฉบับ
การรักษาของประเทศสหรัฐอเมริกาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก

ประสบการณ์

นพ.ณัฐภัทร สั่งสมประสบการณ์การเทรนนิ่งอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากแพทย์
และบุคลากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย คิดค้น และผลิตเครื่องมือ
หรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ได้รับการยอมรับในการใช้งานสำหรับตลาดปัจจุบัน เช่น
Dr. Maria Angelo Khattar, Prof. Mucio Porto, Prof. Rox Anderson Prof. etc.
รวมไปถึงการอบรมเทคนิคการใช้ Botox, Filler ทุกประเภทอย่างเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์จากการทดสอบองค์ความรู้ภาควิชาการ และการปฏิบัติการ การสัมภาษณ์
การรักษา และการทำงานวิจัย ซึ่งถูกต้องตามแบบแผนมาตรฐานของสมาคม
และเหล่า Professor ระดับโลก

นายแพทย์ณัฐภัทร มีนชัยนันท์ จบการศึกษาด้านเวชศาสตร์ความงามเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ รวมทั้งวุฒิบัตร
ทั้งในและต่างประเทศดังนี้

  1. Fellow Aesthetic Medicine (FAM), The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Dubai, UAE.
  2. The American Board in Aesthetic Medicine (AAAM), The American Academy of Aesthetic Medicine, Las Vegas, Nevada, USA.
  3. The American Board in Anti - Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), The American Board of Anti - Aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA
  4. The American Board in Laser Surgery (ABLS), The American Board of Laser Surgery, Trumbull, Connecticut, USA.

Testimonials

Office Hours

Mon-Sun : 10am - 8pm


Location

2597, 2599 Lat Phrao (93) Road Wangthonglang, Wangthonglang Bangkok 10310